مصاحبه با اطبا

13
شهریور1393

مصاحبه با دکتر شهریار اعتمادی

گزارشگر: آقای دکتر لطفا خودتان را معرفی نمایید؟ پزشک: بنده دکتر شهریار اعتمادی متخصص طب داخلی از دانشگاه شهید بهشتی می باشم. گزارشگر: آیا به طور کلی اطباء به ماساژ اعتقاد دارند؟ پزشک:...